Historia OSP

Fot. Archiwum OSP Charzykowy rok 1934

Fot. Archiwum OSP Charzykowy rok 1934

Fot. Archiwum OSP Charzykowy rok 1934

Fot. Archiwum OSP Charzykowy rok 1934

W drugiej połowie XIX-go wieku, zgodnie z zarządzeniem policji pruskiej, w miejscowościach na ziemi chojnickiej, zwanej Polskimi Prusami, zarządzono przygotowanie mieszkańców wsi do walki z klęskami żywiołowymi. W Charzykowach tą sprawą zajęła się „Bauerngenossenschaft” – spółka rolników. Wyznaczono działkę, na której w roku 1895 zbudowano remizę dla potrzeb straży, oraz w tym samym roku otrzymano ręczną sikawkę do zaprzęgu konnego. Do pełnienia nadzoru i opieki nad powstającą organizacją strażacką zobowiązano ówczesnego sołtysa Jana Lahna. Taki stan istniał do końca I-szej wojny światowej i utrzymał się do chwili odrodzenia Rzeczypospolitej. W wolnej Polsce pozostali strażacy, którzy na nowo zorganizowali placówkę OSP. Prezesem został Jan Gierszewski, a Naczelnikiem od 1923 roku ówczesny nauczyciel Jan Froelke. Nowa organizacja liczyła 20 strażaków, w których posiadaniu w dalszym ciągu od 1895r. była drewniana remiza z ręczną sikawką.
Ten stan dość prężnej placówki OSP utrzymał się do wybuchu II-giej wojny światowej w 1939 roku. W 1945 roku po wyzwoleniu spod okupacji, Ochotnicza Straż Pożarna w Charzykowach wznowiła swoją działalność. Utworzył się Zarząd, na czele którego stanęli ponownie, jako Prezes Jan Gierszewski, natomiast Naczelnikiem został Konrad Kroplewski. W 1955 roku, po śmierci Prezesa , wybrano nowy zarząd, w skład, którego weszli Alfons Gostomczyk jako Prezes i Eryk Semrau jako Naczelnik. Już w 1969r. podjęto myśl przystąpienia do budowy „Domu Strażaka” w czynie społecznym.

Fot. Archiwum OSP Charzykowy rok 1976

Fot. Archiwum OSP Charzykowy rok 1976

Fot. Archiwum OSP Charzykowy rok 1976

Fot. Archiwum OSP Charzykowy rok 1976

W 1975r. powstał komitet, w skład którego weszli: Eugeniusz Fiedoruk, Eryk Semrau, Alfons Gostomczyk, Kazimierz Ohnezorge, Jan Szamocki, Albert Jażdżejewski i Konrad Kloskowski. W tym roku przystąpiono do rozbiórki starej remizy i wykopów pod nowy gmach. Trzeba uznać ogromne i entuzjastyczne zaangażowanie strażaków, jak również większość mieszkańców wsi, organizacji społecznych, SKR, KGW, Urzędu Gminy, którym należy się wielkie uznanie.

Fot. Archiwum OSP Charzykowy rok 1978

Fot. Archiwum OSP Charzykowy rok 1978

W listopadzie 1978 roku na „Dzień Strażaka” jednostka OSP otrzymała nowy wóz bojowy. Jednostka zaczęła się dynamicznie rozwijać i zdobywać nagrody, dyplomy, w tym wiele pucharów oraz uznanie władz za aktywne zaangażowanie się strażaków w zwalczaniu pożarów i klęsk żywiołowych, również na terenach innych powiatów czy województw. Do takich sukcesów przyczynił się z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem długoletni Naczelnik Eryk Semrau, odznaczony wieloma medalami strażackimi oraz Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski wręczonym przez ówczesnego premiera Hannę Suchocką w 1993 roku. W latach 90 jednostką kierowały następujące osoby w Zarządzie: Prezesem był Stanisław Gierszewski, Naczelnikiem Mariusz Szamocki, Sekretarzem Magdalena Jaworska Pilarczyk, a Skarbnikiem Tadeusz Górnowicz. Podnoszone przez druhów kwalifikacje oraz dobre wyposażenie jednostki przyczyniły się do włączenia jednostki w 1994 roku w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Fot. Archiwum OSP Charzykowy rok 1995

Fot. Archiwum OSP Charzykowy rok 1995

W 1995 roku obchodzono jubileusz 100-lecia powstania jednostki OSP. Straż otrzymała nowy sztandar, odznaczono również najbardziej zasłużonych strażaków.

Fot. Archiwum OSP Charzykowy rok 2000

Fot. Archiwum OSP Charzykowy rok 2000

W 2003 roku w jednostce wybrano nowe władze. Prezesem został ówczesny Radny Rady Gminy w Chojnicach Wacław Górny, Naczelnikiem Stanisław Kopp – Ostrowski, Sekretarzem Łukasz Kwiatkowski, natomiast Skarbnikiem Tadeusz Kwiatkowski.
Dwa lata później OSP obchodziła 110 – lecie powstania. Od 2005 roku jednostka mocno zaczęła się rozwijać zarówno szkoleniowo, jak i pod względem wyposażenia w sprzęt pożarniczy. Druhowie organizowali różne ćwiczenia, szkolenia oraz zbiórki pieniężne na terenie swojej miejscowości, a także okolicznych wiosek, gdzie dochód z tych zbiórek przeznaczony był na zakup sprzętu do ratownictwa.

W 2006 roku jednostka otrzymała nowy samochód do ratownictwa technicznego i drogowego. W 2011 roku po śmierci Prezesa Wacława Górnego na walnym zebraniu wybrano nowy zarząd: Prezesem został Zbigniew Drążkowski, Naczelnikiem Stanisław Kopp Ostrowski, Sekretarzem Łukasz Kwiatkowski, a skarbnikiem Tadeusz Kwiatkowski.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Zarządu oraz strażaków jednostka wzbogaciła się o kolejny nowy lekki samochód ratowniczo – gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego i drogowego. W ostatnich latach jednostka z Charzyków stała się jedną z najprężniejszych jednostek działających w straży na terenie powiatu Chojnickiego. Druhowie systematycznie uczestniczą w szkoleniach i ćwiczeniach.

Fot. Archiwum OSP Charzykowy rok 2006

Fot. Archiwum OSP Charzykowy rok 2006

Ponadto jej członkowie starają się uczestniczyć we wszystkich uroczystościach patriotycznych, zabezpieczaniu imprez regionalnych, tj. meczów piłkarskich, pełnienie wart przy grobie Jezusa, prowadzenie procesji Bożego Ciała. Tradycją stała się również organizacja corocznych spotkań strażaków, która ma na celu wspólną integrację strażaków. Organizowane są między innymi Dzień Strażaka, ognisko na zakończenie wakacji, czy też spotkania opłatkowe

Fot. Archiwum OSP Charzykowy rok 2015

Fot. Archiwum OSP Charzykowy rok 2015

W lipcu 2015 roku jednostka obchodziła 120 – lecie powstania OSP. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w Kościele w Charzykowach, następnie odbył się uroczysty apel podczas którego wyróżniono wielu druhów i druhen z OSP Charzykowy. W tym też roku jednostka wzbogaciła się nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy. W styczniu 2016 roku na kolejną kadencje wybrano następujące władze OSP Charzykowy. Ponownie Prezesem został druh Zbigniew Drążkowski, Naczelnikiem druh Stanisław Kopp Ostrowski,  Wiceprezesem oraz Zastępcą Naczelnika został druh Paweł Żukowski, Sekretarzem ponownie druh Łukasz Kwiatkowski, a skarbnikiem druhna Magdalena Kwiatkowska. Natomiast członkami Zarządu zostali druhna Krystyna Stanisławska, druhna Karolina Czarnowska, druh Mateusz Kiedrowicz. W tym samym roku po śmierci Naczelnika druha Stanisława Kopp Ostrowskiego  na zebraniu Zarządu wybrano nowego Naczelnika druha Pawła Żukowskiego.

Obecne wyposażenie jednostki OSP stan na rok 2016

Fot. Archiwum OSP Charzykowy rok 2015

Fot. Archiwum OSP Charzykowy rok 2015

Fot. Archiwum OSP Charzykowy rok 2012

Fot. Archiwum OSP Charzykowy rok 2012

Fot. Archiwum OSP Charzykowy rok 2014

Fot. Archiwum OSP Charzykowy rok 2014